Tuesday, November 15, 2005

زن عمو

سلام
زن عمو
اون روز خونه مادر بزرگم داشتیم آش میپختیم. همه فامیل بودن. آش تا عصر طول کشید و بعدش بردیم بین درو همسایه پخش کردیم. من یه زن عمو دارم که یه پسر 9 ساله داره و شوهرش یه شب در میون شب کاره اون شب هم عموم شب کار بود. شب ساعت 1 بودش که قرار شد همه بریم خونه هامون منم قرار شد که این زن عمو و پسرشو ببرم بذارم خونشون .خونشون از خونه ما خیلی دور بود تقریبا ما غرب تهران بودیم و اونا شرق تهران. خیلبونا خلوت بود و ساعت 1:30 رسیدیم خونشون منم خیلی خسته بودم و زن عموم اینو فهمیده بود . گفت: بیا بریم بالا عموتم خونه نیست ما تنهاییم میترسم و الانم شبه تو خسته ای صبح برگرد خونتون. منم یکم تعارف کردمو بعدش زنگ زدم خونه که آره اینجوریه و فردا میام. پسر عموم که خواب بودو بغل کردم و بردم خونشون رو تختش گذاشتم و خودم اومدم بیرون. زن عمو رفته بود تو اتاق و داشت لباس عوض میکرد منم حواسم نبود و در نزده رفتم تو گفتم زن عمو لباس راحتی دارین تا دیدم که لخته سریع از اتاق اومدم بیرون و منتظر شدم که بیاد بیرون.با یه دست لباسه راحتی اومد بیرون خودشم یه لباس راحتی پوشیده بود(یه دامن با یه بلیز که جلوش دکمه داشت) و موهاشم باز کرده بود. گفتم ببخشید که اینجوری شد حواسم نبود. گفت نه بابا ایرادی نداره مثلا پسره برادر شوهرمی!! من لباسارو گرفتم و رفتم عوض کردم. از اون موقع که اون صحنه رو دیده بودم دیگه خوابم نمیبرد. پاشده بودم نشسته بودم و تلویزیون میدیدم که دیدن زن عموم اومد بیرون از اتاق گفت چرا نخوابیدی؟ گفتم خوابم نمیبره آخه جام عوض شده. چرا خودتون نخوابیدین؟ گفت بدنم خیلی درد میکنه امروز زیاد کار کردم. گفتم میخوایین یذره ماساژتون بدم؟؟!! گفت بلدی؟ گفتم آره یذره. گفت باشه پس بیا تو اتاق. رفتم تو اتاق و اونم خودشو انداخت رو تخت و گفت شروع کن دیگه. منم رفتم کنارشو شروع کردم به ماساژ دادن یذره که گذشت حس کردم بدنش گرم شده. هی دستم میخورد به بنده کرستش و گفتم زن عمو این اذیت میکنه چی کارش کنم؟ گفت بازش کن. گفتم بلد نیستم. دکمه های پیراهنشو باز کردو بلیزشو داد بالا و گفت حالا اون دوتارو باز کن منم همین کارو کردم و کرستش باز شد و بندش رفت دو طرفه بدنش دوباره دکمه های پیرانشو بست و خوابید رو تخت منم که ضد حال خورده بودم شروع کردم به ماساژ دادن. یه دفعه گفتم روغن زیتون دارین؟ گفت آره واسه چی میخوای؟ گفتم خیلی موثره تو ماساژ دادن اگه بذارین براتون بزنم خیلی خوبه. گفت باشه برو از تو کابینت بیارش منم سریع پریدمو آوردم. شروع کردم با ماساژ دادن با روغن زیتون. بهش گفتم پیرهنت روغنی میشه ها درش بیاری بهتره. اونم با یه نگاه بد پیرهنشو در آورد و گفت بند ابنو ببند بازم. منم بند کرستشو براش بستم و شروع کردم به ماساژ دادن . یک عالمه روش روغن زیتون ریختم و شروع کردم به ماساژ دادن. بدنش کاملا لیز شده بود و بند کرستش از پشت چرب چرب. اومدم رو کمرش و ماساژ میدادم و کم کم دستمو میکردم زیره دامنش. خودشو جمع کرد منم اومدم سر جام که پشتشو ماساژ بدم. یدفعه بند کرستشو باز کردم و شروی کردم زیره بندشو ماساژ دادن دیگه انگار نه انگار که دارم چی کارا میکنم.از کنار شیکمش قشنگ پهلوهاشو ماساژ میدادم و اونم داشت حال میکرد. بهش گفت زن عمو پاهات درد نمیکنه گفت چرا ساقه پام خیلی درد میکنه. منم از خدا خواسته رفتم سراغ پاهاش و شروع کردم.همینجوری که ماساژ میدامد همش میومدم بالاتر و به رون پاش نزدیک مشدم. دامنشو هی میدادم بالاتر قشنگ تمام بدنشو ماساژ میدام. کرستو شرتش کامل دیگه میدیدم رنگشون نارنجی بود که منو بدجوری حشری میکرد .قشنگ معلوم بود که شرتش خیس شده و تحریک شده منم از این موقعیت استفاده کردم و رفتم بالا دوباره سراغه کمرش از پهلوهاش رفتم بالا و ایندفه دلو زدم به دریا و سینهاشو گرفتم یه آه کشید که نزدیک بود همونجا آبم بیاد. قشنگ سینه هاشو تو دستم گرفته بودمو باهاشون بازی میکردم اونم داشت حال میکرد.کرستشو کامل از تو بدنش در آوردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش. چشاشو بسته بودو آه و ناله میکرد. تو یه چشم به هم زدن تمام لباسامو حتی شورتمو در آوردم و دوباره رفتم سراغ سینه هاش. عجب سینه هایی داشت قشنگ خوردم تا خودش گفت بسه. رفتم بالا و شروع کردم به لب گرفتن و خوردن زیره گلوش و لاله گوشش. کلی حال کرده بود.دامنشو از تو پاش در آوردم و کامل خوابیدم روش جوری که قشنگ کیره شق کردم روی کسش بود. بازم شروع کردم به خوردن سینه هاش اومدم پایین تر تا به شرتش رسدیم اونم از پاش در آوردم کاملا خیس شده بود لاپاش شروع کردم به خوردن کسش و با انگشت توش میکردم. همش آه و ناله میکردو میگفت دو انگشتی بکن. منم دو انگشتی کردن بعد 3 انگشتی و بعدش 4 تا انگشتمم تو کسش بود. دیگه داشت جیغ میزد و یدفعه با یه جیغ بلند آروم شد. رفتم بالا و بوسش کردم. حالا نوبت اون بود که برام ساک بزنه.کیزمو کرد تو دهنشو شروع کرد به ساک زدن. حال میکردم وقتی کیرم به ته حلقش میخورد و عق میزد. انقدر خورد که حس کردم داره آبم میاد. هیچی بهش نگفتم و همشو تو دهنش خالی کردم اونم همشو خورد. کیرم کوچیک شده بود ولی هنوزم ول کن نبود منم از کس و کون نکرده بودمش. دوباره شروع کرد به ساک زدن تا کیرم بزرگ شد و آماده کردن. خودش نشست رو کیرم و حس میکردم کسش داره باز میشه. کامل رو کیرم نشست و بعد چند ثانیه شروع با بالا پایین رفتن کرد.منم کمکش میکردم. بعده یه مدت حس کردم خسته شده و جامونو عوض کردیم. شروع کردم با تمام قدرت تلمبه زدن که داشت اون زیر له میشد. میگفت آروم تر.... الان له میشم...همش ماله توئه عجله نکن.... منم خسته شدم و از تو کسش کشیدم بیرون. گفتم میخوام بکنم تو کونت گفت نه جر میخورم. اما گوشم به این حرفا بدهکار نبود. کیرمو گذاشتم دمه سوراخ کونش و با یه فشار دادم تو. دستمو گذاشتم جلو دهنش که نتونه داد بزنه. میخواست داد بزنه ولی نمیتونست بهد چند دقیقه حس کردن کونش قشنگ آمادس و شروع کردم به تلمبه زدن اونم اون زیر نفس نفس میزن و می گفت: کسو کونمو یکی کردی.... کیرتو تو کسمم حس میکنم...دارم جر میخورم....منم حشری تر میشدمو محکم تر میکردمش تا اینکه حس کردم آبم داره میاد. گفتم حیفه تو کسش خالی نکنم. از تو کونش کشیدم بیرون و کردم تو کسش دیگه هر چی بود واسه اونم لذت بود. محکمتر و محکم تر توش تلمبه میزدم و حس کردم واسه دومین بار داره آبم میاد گفتم دارم میام نای حرف زدن نداشت فقط گفت مواظب باش منم اطاعت کردمو با تمام قدرت کیرمو زدم تو کسش و با این حرکت تمام آبمو تو کسش خالی کردم فهمیده بود که چی کار کردم نزدیک بود گریش بگیره گفتم قرص همرام هست نترس اونم یکم آروم تر شدش تا صبح دوبار دیگه کردمش و هر بارم تو کسش خالی کردم. ولی نذاشت تو کونش کنم دیگه. صبح که شد پسرشو راه انداخت که بره مدرسه ما هم با هم رفتیم حموم و اون تو یه بار دیگه هم کردمش اونشب کلا 5 بار آبم اومد و از اون به بعد هر وقت موقعیت بشه از کس و کون میکنمش
pesar_bahal_bavafa@yahoo.com نظر بده جون مادرت

73 Comments:

At 5:05 AM, Blogger Saeed said...

فکر کنم مادر تو هم مثل زن عموت به یکی داده که تو بیرون اومدی عزیزم .

 
At 1:50 PM, Anonymous Anonymous said...

Ok

 
At 2:16 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام بچه ها اسم من بنجامینه من ۱۸ سالمه میخواستم بگم اگه خانومی به دوستی سکسی علاقه داره پیشنهاد میکنم با من تجربه کنه و به من زنگ یا پیغام بذاره.(۰۹۳۵۵۱۵۸۹۱۲ فقط خانوم ها خواهشا گی ها زنگ نزنن) hey guys my name is benjamin and im 18.if any females likes te be in sexy shipment with cool and sweet boy i offer to hit me up and contact with me immedately. (just fucking females no geys please)00989355158912. And mail me here benjamin_leo2000@yahoo.com your faithfuly benjamin. ‎

 
At 6:04 PM, Anonymous Anonymous said...

فقط کس شر و دروغ بگید ....

 
At 4:56 AM, Blogger danial said...

akhe khali bandi dar che had?

 
At 4:56 AM, Blogger danial said...

akhe khali bandi dar che had?

 
At 10:10 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام
هانیه هستم
حشری ساکن تهران شماره:09122643500

 
At 3:01 AM, Anonymous Anonymous said...

man asalam. kheyli doost daram ba ye pesare kir koloft sex konam.
hasharam kheyli ziyade
09363340209

 
At 1:55 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام به همه حشری های عزیز.دنبال یه دوست دختر میگردم ترجیحا مشهدی.درصورت تمایل به شماره09379429481زنگ بزنید.درضمن من 18سالمه

 
At 4:29 AM, Anonymous Anonymous said...

من لیز هستم اس ام اس داری 09189615131

 
At 4:30 AM, Anonymous پریسا said...

من پریسا لیز هستم اس ام اس داری 09189615131

 
At 3:51 PM, Anonymous Anonymous said...

آخ چه کیفی داره یک زن باشی
زیر یک مرد بری تن باشی
آخ چه کیفی داره یک مرد بیاد
بکنه توی تو و درد بیاد

 
At 3:15 AM, Anonymous Anonymous said...

salam man alireza hastam az shiraz 20 salame age kesi mikham ba man sex kone behem sms bezane faghad 2khtara 09179818215

 
At 3:16 AM, Anonymous Anonymous said...

salam man alireza hastam az shiraz 20 salame age kesi mikham ba man sex kone behem sms bezane faghad 2khtara 09179818215

 
At 1:11 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من متینم
28 ساله ساکن تهران
دنبال یه زن خوشگل برای سکس می گردم
حدودا 25 سال به بالا
بیوه با یه باسن توپ

Email:dc.matin@gmail.com
09195573084

 
At 1:11 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من متینم
28 ساله ساکن تهران
دنبال یه زن خوشگل برای سکس می گردم
حدودا 25 سال به بالا
بیوه با یه باسن توپ

Email:dc.matin@gmail.com
09195573084

 
At 1:11 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من متینم
28 ساله ساکن تهران
دنبال یه زن خوشگل برای سکس می گردم
حدودا 25 سال به بالا
بیوه با یه باسن توپ

Email:dc.matin@gmail.com
09195573084

 
At 1:12 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من متینم
28 ساله ساکن تهران
دنبال یه زن خوشگل برای سکس می گردم
حدودا 25 سال به بالا
بیوه با یه باسن توپ

Email:dc.matin@gmail.com
09195573084

 
At 1:12 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من متینم
28 ساله ساکن تهران
دنبال یه زن خوشگل برای سکس می گردم
حدودا 25 سال به بالا
بیوه با یه باسن توپ

Email:dc.matin@gmail.com
09195573084

 
At 10:21 AM, Anonymous Anonymous said...

bara khanomaie ke kire koloft mikhan bezangan va beheshon hale asasi bedam. bezangin 09393719990 mohsen

 
At 5:41 PM, Anonymous elham said...

الهام ساکن تهران
0912 2114151

 
At 10:41 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام بچه ها اسم من حسام اگه دختر خانوم حشري هست به هن شماره 09159799159 زنگ اس بده. مشهدي. من 24 سالمه

 
At 6:03 AM, Anonymous jahan said...

فکر کنم مادر تو هم مثل زن عموت به یکی داده که تو بیرون اومدی عزیزم

 
At 1:22 PM, Anonymous Anonymous said...

دم زن عموت گرم با این حال دادن! ای ول!!

 
At 6:07 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره

 
At 6:09 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره

 
At 6:09 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره

 
At 4:39 AM, Anonymous Anonymous said...

اسم من ساناز هست از نور هر كي مي خواد باهام باشه به شماره 09371879661 بزنگه

 
At 1:57 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره
به خدا من پسرم واین ویکی از دوسنام به خاطر شوخی باهام نوشته.
من پسرم.به خدا راست میگم

 
At 2:03 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره
به خدا من پسرم واین ویکی از دوسنام به خاطر شوخی باهام نوشته.
من پسرم.به خدا راست میگم

 
At 2:03 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره
به خدا من پسرم واین ویکی از دوسنام به خاطر شوخی باهام نوشته.
من پسرم.به خدا راست میگم

 
At 2:03 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره
به خدا من پسرم واین ویکی از دوسنام به خاطر شوخی باهام نوشته.
من پسرم.به خدا راست میگم

 
At 2:03 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره
به خدا من پسرم واین ویکی از دوسنام به خاطر شوخی باهام نوشته.
من پسرم.به خدا راست میگم

 
At 2:03 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام. من سارا هستم از نوشهر هر كي مي خواد با هام دوست شه به شماره 09358103269 تماس بگيره
به خدا من پسرم واین ویکی از دوسنام به خاطر شوخی باهام نوشته.
من پسرم.به خدا راست میگم

 
At 3:56 AM, Anonymous Anonymous said...

ahahahahhhncsk!! :O http://www.facebook.com.tawamania.com/album-pic-sc42434588.jpeg

 
At 1:37 PM, Blogger roli said...

من رضام. شمارم 09356309972 دنبال یه دختر حشری ام. اگ خواستین با این شماره تماس بگیرین. از ساری

 
At 1:39 PM, Blogger roli said...

لام من رضام بچه ساری دنبال یه دختر حشری ام. اگه میخواین با شماره 09356309972 تماس بگیرید

 
At 4:43 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام به همگی اسمم آرشامه و 18 سالمه و اهل ارومیه دنباله یه دوس دخترهمشهری می گردم حشرباشه یا نباشه مهم نیس اگه زن بیوه بین 30تا 40 سال هم بود برا سکس قبوله
09367071064

 
At 5:57 AM, Blogger amir said...

من امیر 24 سالمه اردبیل دوست دارم
با یک خانم خوب خوشگل دوست بشم اردبیل باشه خیلی خوب میشه
09370984027

 
At 7:49 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من سعید هستم از اردبیل دنبال یه دخترپایه هستم باهم واقعی سکس کنیم خونه هم دارم اردبیل اینم شمارمه09387008916

 
At 11:46 PM, Anonymous Anonymous said...

من ابراهیم ام یه دوست دختر میخوام اگه کسی میخواد باهام دوست بشه این شماره تماس بگیره۰۹۳۸۹۲۴۴۳۸۸

 
At 7:34 PM, Blogger هادی سیدپور said...

سلام خوبین پسر کیر کلفتم کی
میخوادبکنمش

 
At 9:28 AM, Anonymous Anonymous said...

sal,am mn sohrab hastm yek khanom vsi dosti mikham
09337128265 montazerm

 
At 4:39 AM, Anonymous Anonymous said...

ظط زظطزظطزظط

 
At 4:49 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام
رضاهستم19ساله ازفم دنبال سکس بایک دخترهستم
09378668830

 
At 4:51 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام
رضاهستم19ساله ازقم دنبال سکس بایک دخترهستم
09378668830

 
At 4:51 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام
رضاهستم19ساله ازقم دنبال سکس بایک دخترهستم
09378668830

 
At 4:51 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام
رضاهستم19ساله ازقم دنبال سکس بایک دخترهستم
09378668830

 
At 6:00 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام حامد هستم از مشهد
یه خانوم 35 تا 40 ساله میخوام برا سکس
vahdatihamed@ymail.com

 
At 9:42 AM, Blogger سعید دهقان said...

سلام من محمدم از یزد طرفدار سکس با زن ودختر. 09398751389 خانمای حشری بهم زنگ بزنن

 
At 10:17 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من آرش هستم 18 سالمه از تهران(پونک).دخترایی که تهران هستن از هر سنی برای سکس بزنگن.مکان دارم(خونه خودم) 09377702301

 
At 10:19 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من آرش هستم 18 سالمه از تهران(پونک).
دخترایی که تهران هستن از هر سنی برای .سکس بزنگن
مکان دارم(خونه خودم)
09377702301

 
At 10:20 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من آرش هستم 18 سالمه از تهران(پونک).دخترایی که تهران هستن از هر سنی برای سکس بزنگن.مکان دارم(خونه خودم)
09377702301

 
At 10:51 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام واسه دخترای سکس تلی فوق حشر! اشکان هستم استاد معروف سکس تل...دخترای خفن فوق العاده حشری که آب کسشون بند نمیاد بزنگن تا لذت یک سکس تل واقعی رو تجربه کنن.09362723299

 
At 10:51 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام واسه دخترای سکس تلی فوق حشر! اشکان هستم استاد معروف سکس تل...دخترای خفن فوق العاده حشری که آب کسشون بند نمیاد بزنگن تا لذت یک سکس تل واقعی رو تجربه کنن.09362723299

 
At 3:03 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام ، مهرداد 37 تهرانم ، خانم اهل حضوری ممنون میشم تماس بگیرن . خونه هم دارم 093032043161

 
At 1:48 PM, Blogger کامران said...

به یک همسر خوب با این مشخصات نیازمندیم با حجاب قلیون کش قد170 وزن60رنگ چشم مشکی اینم شمارم09386278661شغلمم سوبروایزراسمم کامران

 
At 1:48 PM, Blogger کامران said...

به یک همسر خوب با این مشخصات نیازمندیم با حجاب قلیون کش قد170 وزن60رنگ چشم مشکی اینم شمارم09386278661شغلمم سوبروایزراسمم کامران

 
At 8:08 AM, Blogger مجتبی علیپور said...

سلام
اسمم مجتبي 30 سالمه ساكن گيلانم ( شهر رشت ) خيلي مهربون و احساسيم از نظر تيپ و قيافه خوبم دنبال يه دختر يا زن مهربون و احساسي و داغم كه ساكن گيلان باشه و موقعيت بيرون اومدن و تفريح رو هم داشته باشه برام قيافه زياد مهم نيست رو راست بودن و صداقت مهم تره اگه شرايطشو داري با شمارم تماس بگير

09336432915

اگه خاموش بودم يا جواب ندادم اس بده

 
At 8:09 AM, Blogger مجتبی علیپور said...

سلام
اسمم مجتبي 30 سالمه ساكن گيلانم ( شهر رشت ) خيلي مهربون و احساسيم از نظر تيپ و قيافه خوبم دنبال يه دختر يا زن مهربون و احساسي و داغم كه ساكن گيلان باشه و موقعيت بيرون اومدن و تفريح رو هم داشته باشه برام قيافه زياد مهم نيست رو راست بودن و صداقت مهم تره اگه شرايطشو داري با شمارم تماس بگير

09336432915

اگه خاموش بودم يا جواب ندادم اس بده

 
At 7:58 AM, Anonymous Anonymous said...

آخرین مدل های سکس تل به بازار عرضه شد:
سکس تل میکنم خیلی خیلی خفن هر دختری یا هر خانمی که واقعا فوق العاده حشریه و کسش همیشه میخاره و دوست داره آب کسشو بریزم بزنگنه تا ارضاش کنم. سینا 09017748641

 
At 9:49 PM, Blogger حسام said...

اگر کسی خواست که کس بده اس ام اس بده

 
At 4:27 AM, Anonymous سکس تل said...

سکس تل خيلي خفن و حرفه اي همه جور سکس تلي بلدم.خانم ها و دخترايي که اب کسشون زياه بزنگن تا جوري ارضاشون کنم آب کسشون بپاشه بيرون. فقط دختراي حشري بزنگن .آرش 09037902058

 
At 12:48 PM, Anonymous سکس تل حرفه ای said...

سکس تل حرفه ای مخصوص دختر خانم های حشری و کس طلا.آرش 09037902058 هر کی هم روش نمیشه بزنگه یه اس خالی بده خودم میزنگم.لطفا فقط دخترای حشری بزنگن.(09037902058)

 
At 1:28 PM, Anonymous Anonymous said...

خفنترین سکس تل!باور نداری امتحان کن.سلام من اشکانم استاد سکس تل اونم از همه نوع و همه مدلش به طور حرفه ای و خفن.دختر خانمای حشری که کسشون همیشه داغه زنگ بزنن تا آب کسشونو بپاشونم سقف اتاق! 09037338192 لطفا فقط دختر بزنگه.دختراییم که خجالتین عدد یک رو به شمارم بفرستن خودم تماس میگیرم.منتظر کس گرمتون هستم.مرسی.09037338192

 
At 1:15 PM, Anonymous سکس تل شهوتناک said...

سکس تل شهوتناک. قابل توجه دخترای کس داغ:سکس تل میکنم عاشق سکس تلم سکس تل شهوتناک با ارضای واقعی فقط دخترا بزنگن اسمم سعید 09389424890

 
At 8:06 AM, Blogger reza sheshboloki said...

سلام من رضا 27 ساله از شیراز دنبال یه زن یا دختر تک پر میگردم قیافشو دارم ماشین شم دارم برای سکسم شمارم آینه 09106124793

 
At 8:07 AM, Blogger reza sheshboloki said...

سلام من رضا 27 ساله از شیراز دنبال یه زن یا دختر تک پر میگردم قیافشو دارم ماشین شم دارم برای سکسم شمارم آینه 09106124793

 
At 1:04 PM, Anonymous سکس تل خشن... said...

سکس تل خیلی خفن در حد المپیک!سکس تل شهوتناک و حرفه ای...دخترای حشری و کس قلمبه زنگ بزنن تا با آب کسشون شورتشونو خیس کنم.لطفا فقط دخترا بزگن.09035301805هر دختری هم خجالت میکشه زنگ بزنه یه اس خالی بده خودم میزنگم بهش. ارش 09035301805

 
At 2:17 AM, Anonymous سکس تل حرفه ای said...

سکس تل طولانی و طوفانی... هر دختری که فکر میکنه خیلی حشری و کسش داغه بزنگه تا جوری ارضاش کنم یه هفته پاهاش بلرزه!!!لطفا فقط دخترا بزنگن.اونایی که کسشون پر آبه. 09035301805 ارش (اگرم روت نمیشه بزنگی اس خالی بده خودم میزنگم)09035301805

 
At 9:59 AM, Blogger Yahya Yahya said...

دختر یا زن از شیراز اس بده09363773161

 
At 4:09 AM, Blogger hossien sabee said...

مادرت جنده ی سره راهی بوده زن عموت هم از همون جا اومده


 
At 3:47 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام شهاب هستم ۲۴ سالمه . خوزستان
یه دختر میخام که تلفنی با هم دوست بشیم.. تا صبح بیدارباشیم حرف بزنیم .یکی میخام که با هم  درد و دل  کنیم  واسه تنهاییامون و یه چیز دیگه من سکس تل هم خیلی دوس دارم دلم میخاد با هم سکس تل کنیم بعضی شبها.. .آدم گیری نیستم ولی فقط دختری میخام که صاف باشه و فقط با من باشه .. از دروغ متنفرم.  (پسرا خاهشا مزاحم نشن).       اینم شمارمه ۰۹۰۲۷۶۴۲۴۷۲

 

Post a Comment

<< Home