Tuesday, November 15, 2005

من ومامانم

سلام
من و مامانم
وای خدای من. همشون اینجان!. همه ی اون شورت و کرستایی که مامانم میپوشه اینجان و من الان میتونم همه شون رو لمس کنم... بهشون دست بزنم و اونا رو تو تن مامان خوشگلم تجسم کنم.این سیاهه خیلی سکسیه. اون آبیه خیلی نازه.... من کیرم همینطور بلند و بلند تر میشه و هر ثانیه بیشتر از ثانیه ای قبل دوست دارم کس مامانمو جلو کیرم داشته باشم. تا بتونم بهش بفهمونم اونی که بابا میذاره تو کسش کیر نیست و این کیر واقعیه!. داشتم باهاشون ور میرفتم و تو خیال خودم اونا رو تو تن مامانم تجسم میکردم. اون سیاهه رو برداشتم و جلو صورتم گرفتم و داشتم حسابی لذت میبردم که حس کردم یکی پشت سرمه. وای خدای من. خود مامانم بود. که با یه نگاه عجیبی داشت منو نگاه میکرد. بهم گفت: "تو اینجا داری چیکار میکنی؟. با لباس زیرای من چیکار داری؟". زبونم بند اومده بود و شورت رو انداختم زمین و از جام بلند شدم. ولی کاش این کارو نمیکردم. چون دیدم کیر شق شده ام حسابی داره از پشت شلوار خود نمایی میکنه!. مامانم با تعجب یه نگاه به من و یه نگاه به کیرم انداخت و گفت: تو... یعنی... بعد سعی کرد خودشو مسلط کنه و داد زد: "اینجا چیکار داری؟. چرا اومدی سر لباس زیرای من؟." منم طاقتم طاق شده بود و رفتم سمت مامانم. گفتم: "اومدم اینجا چون دوست داشتم ببینم شورت و کرستت چه شکلیه مامان."- "یعنی چی؟خجالت بکش! من مامانتم" - "میدونم. ولی خوشگل ترین و سکسی ترین مامان دنیایی." مادرم اومد یه سیلی بزنه تو گوشم که دستشو گرفتم و بردمش عقب و چسبوندمش به دیوار و خودمو چسبوندم بهش. پستونای گنده شو رو سینه م داشتم حس میکردم. کیر گندمم داشت گنده تر و سفت تر میشد. مامانم خیلی داشت تلاش میکرد که من ولش کنم. ولی من دیگه آب از سرم گذشته بود و موقعیت به این خوبی رو نمیتونستم از دست بدم!. خودمو بیشتر به مامانم فشار دادم و پاهامو بردم نزدیک پاهاش. حالا کیرم قشنگ بالای کسش بود. بین شکم و کسش. و من داشتم با خودم فکر میکردم الان شورت مامانم چه رنگیه. دستاشو از پشت به هم دادم و با دست راستم محکم اونا رو با هم نگه داشتم. با دست چپم که آزاد بود سینه های مامانمو گرفتم و شروع کردم به نوازش کردنشون. مامانم که دید زورش به من نمیرسه سعی کرد با التماس منو وادار کنه که دست از سرش بردارم. بهم میگفت:"سعید. تو رو خدا ولم کن.عزیزم." منم بهش گفتم:"مامان جون. تازه تونستم تو رو کنار خودم داشته باشم. فکر میکنی به همین راحتی ولت میکنم؟". مامانم آدم باهوشی بود و فهمید که مقاومت فایده ای نداره. از طرفی کیر گنده ی من رو یواش یواش داشت بیشتر حس میکرد. پستوناش هم تو دست من حسابی مالونده میشدن. همه ی اینا حسابی حشریش کرده بود. وقتی دستم رو از لای پیرهنش بردم تو و سینه ی راستش رو گرفتم یه آهی کشید و شل شد. قشنگ حس میکردم که دستاش دیگه سفت نیستن و منم آروم آروم ولشون کردم. ولی مواظب بودم که نکنه یه وقت بهم نارو بزنه. واسه همین بازم دستامو همونجا نگه داشتم. وقتی دیدم واقعاً مامانم حشری شده و قصد فرار نداره دست راستم رو از پشتش آوردم بیرون. و آروم بردم سمت کسش. از رو دامن سعی کردم یه کمی بمالونم که دیدم دامنش خیس خیسه. آره. مامانم رو با یه پستون مالوندن خیس خیس کرده بودم. یه کمی کسش رو مالیدم و بعد پیرهنش رو درآوردم. واااااااای. کرست قرمزش خیلی سکسی بود و خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم حشری کننده بود. به خصوص دیدن اون صحنه که یکی از پستونای مامانم ازش اومده بود بیرون و اون یکی هنوز تو کرست بود. نمیخواستم کرستش رو باز کنم. اونی که بیرون بود حسابی قلمبه شده بود و اگر کرستو باز میکردم شاید اون حالت رو از دست میداد. واسه همین اون یکی رو هم درآوردم و سرمو بردم لای پستونای مامانم و شروع کردم به خوردن نوک پستوناش. با دو تا دستام پستوناشو میمالوندم. لزومی نداره که از سر و صدا و آه و ناله ی مامانم چیزی بگم که خونه رو رو سرش گذاشته بود. حسابی که پستونشو خوردم نشستم جلو مامانم که همچنان به دیوار تکیه داده بودو ایستاده بود و دامنش رو آروم کشیدم پایین. و دیدم اون شورت قرمزی رو که آرزو داشتم پای مامانم ببینم. شورت خیلی کوچیکی بود جوری که کس تپل مپل مامانم از کناره هاش زده بود بیرون و موهای کم کس مامانمو میتونستم ببینم. لای پای مامانمو باز کردم و دیدم که شورتش خیسه. آروم انگشتمو کشیدم روش و مامانم آهی از سر لذت کشید. من خیلی حشری بودم ولی خودمو حسابی کنترل کردم. شورت مامانمو آروم کشیدم پایین و سرمو بردم لای پاش و زبونم روگذاشتم رو کس داغ مامانم. داشت دیوونه میشد. با هر حرکت زبون من میلرزید و دستشو میبرد لای موهاش و داد میزد. من همینطور زبونم رو رو چاک کسش حرکت میدادم. گاهی اوقات هم میبردم تو سوراخ کسش و عقب جلو میکردم که حسابی داشت حال میکرد. بعدش هم پای راستشو آورد بالا و گذاشت رو دوش من و منم دستامو گذاشتم رو سینه هاش و شروع کردم به بازی کردن باچوچوله ش و نوک پستونش. بعد از نزدیک به سی ثانیه آه و داد مامانم رفت هوا و فهمیدم که کاملاً ارضا شده. بعدش بلند شدم و مامانمو بغل کردم و به پشت گذاشتمش رو تخت و خودم رفتم پشتش. زانو های مامانم که رو تخت بودن هنوز از شدت هیجان میلرزیدن. منم رفتم دم کون مامانم ایستادم و شروع کردم به بازی کردن با سوراخ کونش که یه حفره ی کوچولوی قهوه ای بود. انگشتامو با تفم خیس میکردم و میمالوندم رو سوراخش و خلاصه حسابی کونشو خیس کردم. بعدش آروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش و یواش یواش بردم تو. مثل اینکه پدرم قبلاً این کارو کرده بود. چون کون مامان گشاد تر از اونی بود که فکرشو میکردم. ولی با اینکه گشاد بود برای کیر من تنگ بود. چون حسابی دادش رفته بود هوا و منم داشتم حال میکردم. مامانمم یه بند میگفت:"جون.. آهاا.. آخ.. بکن.. بکن.. جرم بده.. آها" و منو حشری و حشری تر میکرد. حسابی که از کون مامانم لذت بردم کیرمو درآوردم و بهش گفتم:" مامان جون حالا برگرد. پسرت کستو میخواد". مامانمم برگشت و دراز کشید رو تخت. رفتم بالا سرش. دو تا پاهاشو دادم بالا و مچ پاهاشو چسبوندم به هم و با یه دست گرفتمشون. با اون یکی دستم هم کیر کلفتمو گرفتم و گذاشتم لای پاش و دم کسش. و آروم دادمش جلو. اینجوری کس مامانم تنگ تر به نظر میومد. وقتی کیرم داشت میرفت تو مامانم آنچنان آهی کشید که فکر کنم همه ی همسایه ها فهمیدن مامانم داره کس میده. حالا دیگه کیرم تو کس مامانم بود و من داشتم تلمبه میزدم. از زور هیجان نمیدونستم چیکار کنم. نمیفهمیدم چی دارم میگم. ولی میگفتم:"آها.. این یعنی کیر..میبینی مامان؟ این یعنی کیر.. اونی که بابا شبا میذاره لاپات کیر نیست.. دودوله...مگه نه؟" مامانمم با ناله میگفت: "آره.. تازه میفهمم کیر چیه..جون..جووون.. بکن.. بکن منو.. آها.. بزن کسمو پاره کن." و منم حسابی داشتم کیرمو میزدم به ته کس مامانم. وقتی خوب کس مامانمو کردم و دیگه نزدیکای اومدن آبم بود کیرمو درآوردم و مامانمو بلند کردم و از تخت اومدم پایین. مامانم گفت کجا میری؟ گفتم حالا نوبت توئه که نشون بدی چه جنده ای هستی. مامانم گفت:"یعنی چی؟". منم کیرمو گرفته بودم تو دستمو داشتم باهاش بازی میکردم. به مامانم گفتم:"یعنی الان میای و این کیر رو میذاری تو دهنت و انقدر ساک میزنی تا من آبمو بریزم تو دهنت. انقدر میخوریش تا آب کیر منو تو دهنت حس کنی. فهمیدی؟". مامانمم اومد. جلوم زانو زد و کیرمو کرد تو دهنش و شروع کرد به خوردن و ساک زدن. باورم نمیشد این مامانمه که داره با این مهارت کیرمو میخوره. زبونش خیلی ماهرانه سر کیرمو نوازش میداد و ازش بالا پایین میرفت. دستای تپل مامانمم گاهی اوقات کیرمو میگرفت و برام جق میزد. همزمان با این جق زدن زبونش رو سر کیرم میچرخوند که منو تو اوج حال میبرد. وقتی حس کردم دارم میام کیرمو از تو دستاش درآوردم و خودم گرفتم و کردم تو دهنش و شروع کردم جق زدن و تو و بیرون بردن. یهو حس کردم کیرم داره منفجر میشه. آب کیرم با فشار زد تو دهن مامانم که حالا باز شده بود. عین دهن یه آدم تشنه که چند روزه آب نخورده و حالا به چشمه رسیده جلو کیر من باز بود و داشت آب کیر منو میخورد. مامانمم نامردی نکرد و همه ی آبمو خورد و هر چند وقت یه بار دهنشو می بست و قورت میداد و دوباره باز میکرد و میخورد. گاهی اوقات هم چند قطره از آبمم از تو دهنش میریخت بیرون. ولی اونقدر آبم اومده بود که فکر نمیکنم هیچ بار دیگه ای تو زندگیم انقدر از کیرم آب بیاد. مگر اینکه دوباره مامانمو بکنم و دوباره اون کس خوشگلشو جلو کیرم بذارم و از اون سوراخ بهشتی بهره مند بشم

36 Comments:

At 5:43 PM, Blogger Sheaharogaidam said...

امروز فهمیدم شما اشغالهای ولدزنا چه حرومزاده هایی هستید خاک برسرتون که خودتو خواهرتونو میگاییدکیرتوکوس مادرتون که بابچه خودش سکس میکنه
درکل هرچی کیره
توکون شیعه گیره

 
At 5:46 PM, Blogger Sheaharogaidam said...

اگه خودتون کوس ناموستونو پاره میکنید پس ما باید خودشمارو بکنیم شایدم مذهب کیریتونو تف به گور پدرت شیعه کوس کش

 
At 12:54 PM, Anonymous e30 said...

مادر جنده کسکش حرومزاده
آخه این کسکشیای این دیوسا چه ربطی به شیعه داره ننه جنده
کسکش همه جا هست
چه شیعه چه سنی ...
یکیش خود تو کسکش
پس در نتیجه صفتای خودت و خانواده خودتو به دیگران نسبت نده کسکش
آفرین ُِ

 
At 1:51 PM, Anonymous Anonymous said...

مادرتون را گاییدم سگ سنی های مادر جنده چرا به شیعه توهین میکنی کیرم تو دهن هر چی سگ سنی کسکش ه

 
At 7:22 AM, Anonymous ASSASSIN said...

مادرت. OK? مامانتو و خودتو خواهرتم گاییدم کیرم بهکسه اونی که ازشیعه وسنی حرف میزنه . اگه مادرتون جنده نیست این پنجره رو ببندید . کیرم به مادر تو که شیعه هارو فش میدی و به تو هم واسه فش دادن شیعه ها همتون مادر جنده اید اومدید همشو خوندید بعد فش میدی ننه جند ها . کیرم تو کس اون جدتون که تلوزین رنگی ندید . مثل E30 باشید نمیتونید . مدیر سایت از تو نظر ها داد میزنن کس ننت مام از جانب اونا میگیم کس ننت.شمایید که با این سایتا به خودتون میگید نابغه ها کیرم تو کس ننه همتون مادر جنده ها

 
At 2:52 AM, Anonymous Anonymous said...

اخه داش من این حرفا سرو کلش گرده کدومتون ادعاتون میشه تابع یه دین هستید و هر چیزی که میگه رو انجام میدین. این دین بازی هاست که بین ایرانی ها فاصله میندازه عوض این داستانا جرات داشته باشین و بگین تابع هیچ دینی جز قانون وجدانتون نیستید. شما که ادعات میشه این داستان ها زشته و بی خود غیرتی میشی نیا این سایت کارت دعوت که بهت ندادن،همه ما بخاطره نیروی جنسیمون این سایت می ایم. دوستتون دارم .بنجامین

 
At 5:49 AM, Anonymous Anonymous said...

كردي نوش جانت دمت گرم هر كسي ناراضي هست قلت كرده اومده اينجا

 
At 1:28 AM, Anonymous Anonymous said...

تو اگه خودت آدم درستی بودی نمیومدی تو این سایت. پس معلومه که تو هم یه اوسکولی مثل بقیه اوسکولا.
تو که سنی هستی چه گوهی خوردی؟حرومزاده

 
At 10:39 PM, Anonymous Anonymous said...

باور کردنی نیست این همه لجن مال شدن انسان.من زرتشتی هستم و البته خیلی آزاد فکر میکنم.اما این کارها و تعریف آن را کار یک بیمار روانی میدونم.بهتر شماها درمان بشید چون هزار درجه از حیوان درنده بدترید

 
At 1:40 PM, Anonymous helena said...

moteasefam ke bekhatere shahvato sex bayad shi'e injoori kharab beshe vagheean tasoof ber....

valii bayad begam un kesafati ke be mazhabe ma tohin kard khodesh kharab tare chon hameja in mozue sex hast va khode ashghalesh midoone albate maloome baraye una barezo ashkare...

 
At 2:20 AM, Anonymous Anonymous said...

کیر تو کس خواهر و مادرت سگ سنی کس کش ننه جنده

 
At 3:47 AM, Anonymous Anonymous said...

haroom zadeha vaghty doost nadarin in sito dastanasho kose nanatoon mikhandin miayn too site mikhoonin dastano. khodeto gool mizani kos nane? khob begoo khosham miad manam dg

 
At 7:15 AM, Anonymous اسم said...

در کل باید بگم :
داستان خوندن یه نوع خود ارضای هست و دلیل به وجود امدن این نیاز به ارضا تو خود جامعه است . وقتی یکی مثل من و شما و هزاران جوان دیگه نیاز به ازدواج دارن چرا باید این همه سنگ جلو پاشون باشه . این تنها یک دلیلشه
می دو نید اگه اینجوری پیش بره آخر عاقبت بچه هامون به کجا می کشه هیچ فکر شو کردین ؟؟؟
اگه فکرش رو بکنید می فهمید که باید فردا مون رو بهتر بسازیم نه بر مبنای شیوه اروپای و آمریکایی بلکه شیوه ی اسلامی ، شاید یه عده مخالف اسلام یا مذاهب دیگه باشن ، پس بر مبنای انسانیت خودتون یعنی اون دسته از رفتار های که فردا باعث نشه وقتی امام زمان (ع) امد ، تف کنه تو صورتمون و بگه شما بودید که آبروی اسلام رو بردید "فرار نکن" می دونم بعضی ها وقتی حتی اسم امام رو می بینن فوری صفحه رو می بندن ; این نشون می ده که اعتقاد دارن ولی می خوان باورش نکنن ، این یعنی همون انسانیت ولی حیف که کسی به این الهامات خدایی گوش نمی ده .........
می دونم خیلی ها سعی کردن که عوض بشن ولی نتونستن طاقت بیارن و برگشتن ، ولی بدونید همون خدایی که قبولش دارین راه نجات از این معرکه رو هم جلو راهمون گذاشته : نماز ، توبه ، روزه و...
سخت نیست و هر کاری شدنی است.
به امید آن روزی که پاکی زمین را از هر آلودگی ببینیم
التماس دعا ‏‎ ‎

 
At 5:40 PM, Anonymous Anonymous said...

مادرتو بده بکنم حاضرم باهات شرط ببندم کیرت از مال من بزرگتر نیست آدرست بگو من از کس مادرتو میگام تو از کون بنداز منتظر جوابتم

 
At 4:58 AM, Anonymous Anonymous said...

اره از کسافت بودن اینا استفاده کنید اسلامو تبلیغ کنین.اگر چه اعتقاد دارم ب هیچ مذهبی هم نباید توهین کرد

 
At 3:26 PM, Anonymous Anonymous said...

آخه برو سنی جقی ...تویه مادر قهبه گه میخوری میای تو سایتی که یارو ماگه من با ننم سکس داشتم ... داستانو تا ته میخوانی ... پاش جق میزنی ... بعد این دهنت گشادت (که مثل کون ننت گشاده )رو باز میکنی کس شعر میگی ...
آخه خوار کسده ... کودوم دیوسی به تو گفته سنی ها به پاکی ریش باباشون .. شیعه ها به کثیفی پشم کس ننشون مادر قهبه
ان ننه ی سگ پدر ...
د خب همین شما مادر جنده هایین که این تفرقه هارو میندازین دیگه

 
At 3:30 PM, Anonymous Anonymous said...

بعدشم داداش مامانتو کردی ... برو حالشو ببر ... گه خورده ...کس ننش خندیده هر کی اومده تو این سایت میگه همین شما شیعه یا ایرانی یا اصلا هر چی ... همین شمایین که میرینین به جامعمون دیگه ... اون ان ننه که برای اینکه از باباش پول بگیره خوارشو گرو میذاره ... از رفیقش سیگار بگیره ننشو گرو میذاره ... به سوراخ کون ننش خندیده اومده حالشو برده بعد میگه شما مادر جنده فلانین !!

 
At 1:49 PM, Anonymous Anonymous said...

کیرم توکوس اولو اخرتون یه شعری هست میگه کسی که بامادر خود زنا کند بادیگران چه ها کند همین کسکشا هستند که تخم یزیدو دارن گسترش میدن مگه عمر عثمان ابوبکر نبودن که بااقوام نزدیک خودشون همبستر میشدن مگرمعاویه تخم حرام نبود مگه یزیدحرام زاده نبود این ادمم ازاون قماشه

 
At 4:44 AM, Anonymous Anonymous said...

کیر حضرت علی تو کس زن عمر وتو کون عمر

 
At 11:19 PM, Anonymous Anonymous said...

اولاکیرو توکس مامانت.دومامادرجنده توچه جورآدمی هستی که به خودت اجازه میدی همچین کاری بامامانت بکنی.سومامادت جنده است!

 
At 10:11 PM, Anonymous Anonymous said...

کیر هر چی شیعست تو کون شما سنی های حروم زاده ی کس خل.اگه شما کس خل نبودین اسم امام علیو از آخر خوندن قران برنمیداشتین.آخه کس کشا اون به معنی بلند مرتبست چه ربطی به امام علی داره.(تا شما باشین که دیگه به شیعه ها فحش ندین حروم زاده ها.)

 
At 10:12 PM, Anonymous Anonymous said...

کیر هر چی شیعست تو کون شما سنی های حروم زاده ی کس خل.اگه شما کس خل نبودین اسم امام علیو از آخر خوندن قران برنمیداشتین.آخه کس کشا اون به معنی بلند مرتبست چه ربطی به امام علی داره.(تا شما باشین که دیگه به شیعه ها فحش ندین حروم زاده ها.)

 
At 1:38 AM, Anonymous Anonymous said...

شیعه هابکنمتون.چه پسرچه دختر.جوری میکنمتون که حاملشه بشید.پاره تون میکنم.دسته بیل توکونتون میکنم.حرومزاده ها

 
At 4:22 PM, Blogger Ali Adolf said...

منم ثنی هارو گاییدم

 
At 4:30 PM, Blogger Ali Adolf said...

ببین سنی ننه کسده پی و دمبه خور برو تو شناسنامت رو نگاه کن اسم پدرتو نوشته اهالی شهر اصفهان و حومه گه خوری اگه می خوایی بکنی 09383821399 زنگ بزن تا بابچا لنبون بیاییم و نندا بگاییم کیر تو کس خوار و مادر عمر.

 
At 7:55 AM, Anonymous Anonymous said...

همتون بايد افکارتونو عوض کنيدخود من.

 
At 3:41 AM, Anonymous Anonymous said...

اگه كس شعر بود كه كيرم توى اول و آخرت كه واسه ننت داستان درست كردى. اگه هم واقعى بود بازم كيرم توى اول و آخرت كه با ننه ى خودت سكس ميكنى. داستان سكست واقعا جالب بود و منم باهاش خيلى حال كردم اما هيچ ديوث كونى اى با هم خون خودش سكس نميكنه. حتى حيوونا! تو از حيوونم كم ترى. كيرم توى هفت جد آبادت كه اينقدر لاشى هستى. دوستان، اين داستان ها اكثرا كس شعر هستن. از صدتاش 95 تاش كس شعرخالصه!
گول اين جقى هارو نخوريد. ميخوان ماهارو كير كنن. باور نكنيد. من فقط قسمت سكسش رو خوندم، چون با سكس حال ميكنم. اما سكس با اقوام و محارم؟؟؟؟؟
عمرا، اصلا، و هيچ وقت...عمرا، اصلا، و هيچ وقت!
مگه بيرون دختر خوشگل نيس كه برى بكنى؟ كس كش ديوث. (البته اين فحشا مال زمانيه كه داستانت واقعى بوده باشه. اگه هم دروغ بود كه فقط كيرم تو كس ننت.)
عزيز سنى، شما هم لطفا گوه زيادى نخور تا نيومدم هفت نسلت رو جنده كنم.
آدم ديوث همه جا پيدا ميشه. يكيشم خودتى. اگه واقعا كارت درست بود اينجاها نميومدى. دين و مذهب به اين چيزا ربطى نداره كونى.
در ضمن، محمد هستم و 17 سالمه. اگه دخترى حدودا 17،18 ساله با هيكل متوسط(خودمم همون حدودام) از شهر شيراز بود بزنگه.
09178707295
تا بعد دوستان.

 
At 8:06 AM, Anonymous Anonymous said...

بحتر از کسه مادر نیست

 
At 10:11 PM, Anonymous Anonymous said...

خواهر مادر اون سنی رو گاییدمممممممممممممممممم اهای کس کش بلد نبودی داستانی از خودتو دوست دخترت بنویسی بخاطر توءمادر جنده دینمونو لکه دار میکنی آخه الاغ ادم با مادرش؟؟؟؟خاااااااااااااک بر سرت خودتو مادرتو از کون گاییدم
زت زیاد

 
At 10:13 PM, Anonymous Anonymous said...

خواهر مادر اون سنی رو گاییدمممممممممممممممممم اهای کس کش بلد نبودی داستانی از خودتو دوست دخترت بنویسی بخاطر توءمادر جنده دینمونو لکه دار میکنی آخه الاغ ادم با مادرش؟؟؟؟خاااااااااااااک بر سرت خودتو مادرتو از کون گاییدم
زت زیاد

 
At 4:00 PM, Blogger Ahmad Aboroghaybeh said...

سلام . نمیدونم چرا بحث دین و مذهب اومد وسط/ولی این آقای سنی که داره فحش میده باید بهش بگم که این کسی که این پستو گذاشته تو از کجا میدونی اصلا مسلمونه که شیعه باشه؟..اینا الکی میرن حسین حسین میکنن وآخرش نه نماز میخونن و نه روزه میگیرن (البته بگم که فقط بعضی ها اینجورین )
اصلا تو خودت که میگی شیعه ها با ناموث خودشون رابطه دارن ... تو خودت که از رابطه با محارم خوشت نمیاد پس چرا تو گوگل سرچ کردی که همچین داستان سکسی برات بیاد-پس آدم اول خودشو درست میکنه بعدا درباره بقیه حرف میزنه....
من و تو و هرکس دیگه اگر قرآن حالیمون میشد الآن عین بیکارا تو این سایتا نبودیم.پس ما آشغالیم . همین شیعه ها که حسین حسین میکنن باور کن حاظر نیستن برن با داعش بجنگن<< آخه نا مردا ... اونا که گفتن میخواییمبه کربلا حمله کنیم پس چرا نمیرین دفاع/یه نفر عین پدر من باید بره عراق بجنگه و خودم بشینم پشت لپ تاپم خود ارضایی کنم ؟ .. ای خاک تو سر خودم/ما خودمون (خود من ) اگر دین سرم میشد خودمو به وسوسه و هوا و هوس تسلیم نمی کردم. متاسفانه تو بین این ایرانیا جوری شده که یه روز میگن من عاشق حسین و و علی هستم ..خوب یه سوالی دارم / شما 5 رکعت نماز میخونین اصلا برای خداتون . داعش حق داره سر بعضی از شیعه هارو ببره . میدونی چرا ؟چون اصل کار که پیامبر و خداش هستش رو ول کردیم (به واجبات دینی عمل نمی کنیم ) و دم از کربلا و این چیزها میزنیم. نوکر حسینی ؟ بدبختی که لاف میزنی. جالبه بدونی حسین که میگه شاه تشنگان حتی در زمان جنگ نمازشو ول نکرد ... اون علی که میگی علی مولای منه جالبه بدونی که مولای تو هیچ وقت نمازشو ول نکرد ( اصلا در راه خوندن نماز شهید شد) .میدونین امامامون و پیامبر از فحاشی متنفر بودن .همین کاری که الآن همه شماها چه شیعه و چه سنی دارین انجام میدین و همش به ناموس هم فحش میدین .. یه چیز دیگه هست که نمیدونم چرا تو جامعه ایران داره انقدر زیاد میشه . حدس بزنید چیه ؟ دروغ

به قول بابای من که میگه متاسفانه تو ایران همه چی حرامه از جمله : (خوردن گوشت خوک . ماهواره نگاه کردن . فیسبوک . یوتیوب ) فقط یک چیزی توایران حلاله . اون هم دروغ گفتن /باید از ائل خودمو معرفی میکردم . ولی بزار الآن معرفی کنم ... من اسمم احمد و فامیلیم ابو رقیبه هست 14 سالمه و عرب هستم اهل عراق هستم/ نمیخوام شمارو ناراحت کنم که یک آدم دیگه از یه ملت دیگه داره درباره کشور عزیز ایران حرف میزنه. من خودمتو ایران به دنیا اومدم و حاظرم برای این خاک جون بدم ولی این حرفایی که میزنم واقعیته ناراحت نشید. ببینید کوروش کبیر یک مجوس غیر مسلمان بود ( زردشتی بود و آتش میپرستید ) یک بار داشت با خدای خود مناجات میکرد و میگفت : خدایا قوم من ( ایرانی ها ) و جامعه ی من را از دروغ دور کن که دروغ جامعه رو بدبخت مبکنه و به خاک سیاه میکشونه .. همین کوروش که مسلمان نبود این حرفرو زده .. .. ما 240000 تا شهید ندادیم که دروغ بشنویم اینهمه شهید که تو جنگ ایران و عراق شهید شدن میدونی چه غمی دارن وقتی میبینن مردم کشورشون اینجوری شدن ؟ شما تلوزیونو روشن میکنی دروغ میشنوی . میری تو بازیر خرید میکنی باز همه دروغ میشنوی .. همش دروغ دروغ دروغ بسه دیگه / میری 2 کیلو گوجه میخری میاری خونه میبینی همش کرم زده خوب این یه نوع دروغ نیست ؟
شرمنده سرتونو درد آوردم ولی دلم میخواد مردم هدایت بشن .. حتی خودم که الآن وسوسه شده بودم و داشتم این داستانرو میخوندم .... میخواستم بگم که هممون گناه کاریم

همدیگرو ببخشین تا برین بهشت روایتی هست که میگه : ما آدما حاظر نیستیم تو روز قیامت همدیگرو ببخشیم

الله یعینکم و انشاالله تبقون ناجحین


از طرف احمد ابو رقیبه 14 سال

 
At 6:46 AM, Blogger Milad Milad said...

آقای احمد ابو رقیه که بقول خودت 14 سلته لطفا مقلطه نکن .توکه اطلاعات نداری حرف نزنو نظرتو واسه خودت نگهدار.
زردشت نه زرتشت.آقای احمق زرتشت دین الهی بوده که 2000 سال قبل از اسلام با خرد و عقل یکتا بودن خدارو ثابت کرد نه مثل اسلام با شمشیر.
اولا توجنگ ایرانو عراق تو وهموطنات دم در اوردید که ایرانیا شاختونو شکستن بعدشم که اکثرتون فرار کردینو اومدین ایران.همین الانم ایرانیا دارن با داعش میجنگن مگه اخبارو نمیبینی شماها مردو زنتون مثل ترسوا دارین از مرزا فرار میکنین همیشه هم یه بهونه دارید تا بود میگفتین ایرانیا دارن بیرونتون میکنن الانم میگید کردا.در صورتیکه 4تا دختر کرد کوبانی ثابت کرد که هزاران برابر از شما مردتره.
اصلا نقل شیعه و سنی نیست .حرفم با اون اولیه که به شیعه توهین کرد .این سایت داستان سکس که همش از خیالاته حالا اونی که نوشته کی بوده جدا ولی توکه به شیعه توهین میکنی البته از پشت مانیتور الان داریم سنی های دلاورو میبینیم که مرداشون ناموساشونو تقدیم میکننو فراری میشن.
تو کوچیکتر اونی که در مورد زرتشتو کورش بزرگ نظر بدی.
دنیا دار مکافاته ایرانیا با بیل جلوی تانکاتون واستادن الان همه دنیا با شماست اما خودتون فراری.
پاینده باد هرکی که واسه شرفشو ناموسش حتی با دست خالی میجنگه مال هرجا که میخواد باشه چه ایرانی وکرد چه عرب چه شیعه چه سنی چه مسیحی

 
At 8:59 AM, Blogger Amir H Sharifi said...

دوستان گرامی چه کسی گفت که اینها نوشته یه شیعه هست
یک خائن که از نام پروفایلش مشخصه چکارست
و چه کسی گفت که این خائن, سنیه

این طرز تفکر که شیعیان حرامزاده هستند چون همشون از نسل صیغه هستند تفکر وهابیهاست که بندگان خدا چیزی از دین نمیدونن و تنها کاری که بلدن اینه که به دیگران انگ بزنن و به یه جرمی اونها رو کافر بدونن.
ببینید من میتونم آدمه خیلی بد دهنی باشم یا بشم ولی دلیلی نداره اینجا که یه خائن بی مغز داره موش میدووونه من خودمو بازیچه دستای نابکارش کنم.
حساب سنی ها به کل از وهابی ها جداست و وهابیها دوست دارن برای اینکه شیعه رو بکوبن برای خودشون یار جمع کنن لذا خودشونو محسوس و نامحسوس به سنیها میچسبونن.
در پایان از توهینی که یه آقای احد ابورقیبه از طرف یکی از دوستان شد بنده عذر خواهی میکنم.

 
At 8:02 AM, Anonymous Anonymous said...

آخرین مدل های سکس تل به بازار عرضه شد:
سکس تل میکنم خیلی خیلی خفن هر دختری یا هر خانمی که واقعا فوق العاده حشریه و کسش همیشه میخاره و دوست داره آب کسشو بریزم بزنگنه تا ارضاش کنم. سینا 09017748641

 
At 7:13 AM, Blogger علی ناران said...

خاک تو سر همتون به مذهب دیگران توهین نکنید ای احمق ها این داستان ها خارجی اند و این آشغالا ترجمه اش می کنن و اسم هاشو عوض می کنن و بعضی احمق ها این ها را می خونن و میرن این کارا رو انجام میدن و زندگی خودشونو خراب می کنن

 
At 1:05 PM, Blogger غریبه said...

کس کش مادر +جنده خودت تخم حرامی ک مادرتو میکنی وابتو میدی بخوره ادم حرومزاده اینکارو میکنه لااقل مادرتو من میکردم اخرشم توابمو بخور

 

Post a Comment

<< Home